Mini net kescher (aluminium handle)

COD. 11040040

Features
Material Nylon
Send a request

Mini net kescher (aluminium handle) made of nylon. Decorated.